HUBUNGAN ANTARA SISTEM ISLAM DAN SISTEM PENDIDIKAN

DAFTAR ISI

Halaman
HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan Penulisan 2
C. Metode Penulisan 2
BAB II HUBUNGAN ANTARA SISTEM ISLAM DAN SISTEM
PENDIDILAN 3
A. Konsep Pengetahuan dalam Islam 3
B. Al-Qur’an dan Ilmu Pengetahuan 5
C. Sistem dan Metode Pendidikan Islam 6
BAB III PENUTUP 8
A. Kesimpulan 8
B. Saran-Saran 9
DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sistem pendidikan Islam melebihi dari pada sistem pendidikan bangsa-bangsa-bangsa zaman dahulu dan sekarang.
Hubungan antara keduniaan dan keakhiratan dapat direalisasikan secara harmonis apabila sistem pendidikan dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam pendidikan nasional dapat dilaksanakan secara profesional dan efektif oleh karena itu pendidikan Islam menuntut kepada generasi muda untuk menjadi pemimpin utama yang berjiwa pemberani yang mampu menyelesaikan kepentingan bangsa dan negaranya.
Pandangan tersebut diperkuat oleh Ibnu Khaldun dalam pendapatnya bahwa pendidikan Islam ditujukan kepada mempersiapkan anak didik menjadi orang dewasa yang mampu mengarungi kehidupan yang baik untuk mencapai kehidupan yang ideal selaras dengan tujuan pendidikan modern dewasa ini.
Terjadinya perselisihan yang cukup panjang antara teori pendidikan dari berbagai bangsa tidak akan mampu merealisasikan tujuan pendidikan yang bersifat harmonis bagi bangsa di Barat. Tetapi sistem dan pola yang dikembangkan dalam pendidikan Islam, yang dengan membagi-bagi tingkat-tingkat yang dapat membawa setiap anak didik kepada puncak hidup yang penuh kebahagiaan.

B. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen yaitu M. Yusran, M.Ag selaku dosen mata kuliah Perbandingan Pendidikan serta menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis dalam hal hubungan antara sistem Islam an sistem pendidikan.

C. Metode Penulisan
Metode yang penulis gunakan dalam pembuatan makalah ini adalah kepustakaan yaitu mengumpulkan dara, informasi dan lain-lain tentang hubungan antara sistem Islam dan sistem pendidikan.

BAB II
HUBUNGAN ANTARA SISTEM ISLAM DAN SISTEM PENDIDIKAN

A. Konsep Pengetahuan dalam Islam
Dalam pengertian yang luas pendidikan adalah pengembangan pribadi dalam semua aspeknya yakni yang mencakup pendidikan oleh diri sendiri, pendidikan oleh lingkungan. Dan pendidikan oleh orang lain (guru) dimana seluruh aspek yang mencakup jasmani, akal dan hati.
Pendidikan Islam yakni pendidikan yang berwarna Islami dimana pendidikan adalah berbagai usaha yang dilakukan oleh seseorang (pendidik) terhadap seseorang (anak didik) agar tercapai perkembangan maksimal yang positif dengan cara mengembangkan pengetahuan dan keterampilan atau juga dengan pemberian contoh (teladan) agar di tiru, sedangkan pengetahuan pendidikan sendiri yang diklasifikasikan antara pengetahuan yang diwahyukan dan pengetahuan yang diperoleh yang pada intinya sama yaitu menciptakan manusia yang memiliki akhlak mulia, ber keterampilan, berpengetahuan yang berdasarkan Al-Qur’an, Hadits dan Akal.
Manusia hidupnya ada di tangan Tuhan, tetapi kehidupan ada di angan manusia, baik buruknya nasib seseorang ditentukan nya sendiri sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an
                             •         
Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S. Ar-Rad : 11)
Untuk memajukan kehidupan tersebut manusia diperintahkan belajar secara terus menerus sepanjang hidupnya. Dimana seluruh proses kehidupan manusia ditandai dengan kegiatan belajar mengajar/pendidikan, seperti kata Ruppet C Lodge yang menyatakan bahwa “Hidup adalah pendidikan, dan pendidikan adalah hidup itu sendiri”
Proses pendidikan berdasarkan kepada :
1. Pendidikan di lingkungan keluarga
2. Pendidikan di Lingkungan sekolah
3. Pendidikan di lingkungan masyarakat

B. Al-Qur’an dan Ilmu Pengetahuan

Artinya :
“siapa yang hidup di dunia dengan baik (sejahtera) hendaklah ia ber ilmu dan siapa yang ingin meraih kebahagiaan di akhirat hendaklah ia ber ilmu dan siapa yang ingin meraih keduanya (di dunia dan akhirat) juga dengan ilmu” (H.R.Imam Ahmadi)
Berdasarkan Hadits tersebut jelaslah bahwa beriman dan ber ilmu pengetahuan merupakan syarat mutlak untuk mengapai kehidupan di dunia dan akhirat.
Selain dengan ilmu pengetahuan kita juga memerlukan beberapa asas filsafat pendidikan menurut Al-Qur’an yaitu :
1. Al-Qur’an dan pendidikan akal
2. Al-Qur’an dan kebebasan manusia
3. Al-Qur’an dan persamaan derajat
4. Al-Qur’an dan keadilan
5. Al-Qur’an dan ajaran untuk beramal
6. Al-Qur’an dan ilmu pengetahuan
C. Sistem dan Metode Pendidikan Islam
Sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari komponen-komponen yang masing-masing bekerja sendiri dalam fungsinya, yang berkaitan dengan fungsi dari komponen lainnya yang secara terpadu bergerak menuju kearah satu tujuan yang telah ditetapkan, sistem pendidikan adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu sama lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan.
Metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam khususnya adalah metode-metode yang digali dari sumber-sumber pokok ajaran Islam sendiri serta metode-metode yang baru muncul didalam dunia pendidikan yang tidak menghilangkan faktor-faktor keimanan dan nilai moralitas peserta didik.
Dalam hubungan ini pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Merupakan salah satu strategi pembangunan pendidikan nasional dan pemberian pendidikan agama disesuaikan dengan agama yang dianut setiap peserta didik dan diajarkan oleh pendidik yang se agama.
Sistem pendidikan nasional menghendaki peningkatan mutu pendidikan yang direncanakan secara berencana dan berkala yang didasarkan atas standar nasional yang dipergunakan sebagai acuan untuk mengembangkan kurikulum, tenaga pendidikan, sarana prasarana, pengelolaan dan pemberdayaan. Dimana sekolah bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu pendidikan sehingga diperlukan perubahan tata nilai, baik dalam tatanan manajemen sekolah maupun dalam sistem pembelajarannya. Hal-hal tersebut mengingat pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta perubahan bangsa yang ber martabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, ber ilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Mengaitkan ‘Islam’ dengan kategori keilmuan seperti konsep pendidikan dimana Islam dapat dilihat sebagai Keutamaan iman dan taqwa, sesuatu yang sudah final. Sedangkan kategori ilmu memiliki ciri khas berupa perubahan, perkembangan dan tidak mengenal keberadaan absolut

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah mencermati pembahasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal :
1. Pendidikan Islam, yakni pendidikan yang berwarna Islami dimana pendidikan adalah berbagai usaha yang dilakukan oleh seseorang (pendidik) terhadap seseorang (anak didik) agar tercapai perkembangan maksimal yang positif dengan cara mengembangkan pengetahuan dan keterampilan atau juga dengan pemberian contoh.
2. Ilmu pengetahuan kita juga memerlukan beberapa asas-asas filsafat pendidikan menurut Al-Qur’an yaitu :
a. Al-Qur’an dan pendidikan akal
b. Al-Qur’an dan kebebasan manusia
c. Al-Qur’an dan persamaan derajat
d. Al-Qur’an dan keadilan
e. Al-Qur’an dan ajaran untuk beramal
f. Al-Qur’an dan ilmu pengetahuan
3. Sistem pendidikan adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu sama lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan.

B. Saran-Saran
Berdasarkan uraian pada kesimpulan diatas, maka penulis akan mengemukakan beberapa saran-saran sebagai berikut:
1. Hendaknya memiliki akhlak mulia, ber keterampilan, berpengetahuan, yang berdasarkan Al-Qur’an, Hadits dan Akal
2. Salah satu strategi pembangunan pendidikan nasional dan pemberian pendidikan agama disesuaikan dengan agama yang dianut setiap peserta didik dan diajarkan oleh pendidikan yang se agama.

DAFTAR PUSTAKA

Hasan Langgulung, Asas-Asas Pendidikan Islam, Pustaka AlHUsna. Jakarta, 1992

Muhaimin-Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam, Trigenela Karya, Jakarta, 1993

Said, M.H, Dr, Prof, Ilmu pendidikan, Penerbit Alumni, Bandung, 1967

Siti Meihati, Pengantar Ilmu Pendidikan, Penerbit Alumni, Bandung, 1967

KATA PENGANTAR
   
Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul “Hubungan Antara Sistem Islam dan Sistem Pendidikan”
Sistem pendidikan Islam menuntut kepada generasi muda untuk menjadi pemimpin utama yang berjiwa pemberani yang mampu menyelesaikan kepentingan bangsa dan negaranya, dalam hal ini pendidikan Islam yakni pendidikan yang berwarna Islami dimana pendidikan adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang pendidik dengan cara mengembangkan pengetahuan dan keterampilan atau juga dengan pemberian contoh.
Dalam makalah ini penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dan kejanggalan hal itu disebabkan sangat terbatasnya kemampuan dan ilmu yang penulis miliki, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar makalah ini dapat sempurna. Akhirnya saya berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: